^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Với mục tiêu xây dựng trường Đại học Hà Tĩnh thành Trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực, đạt trình độ tương đương các trường đại học lớn của Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Để xây dựng nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì nguồn nhân lực về kỹ thuật công nghệ là một trong những yếu tố then chốt. Chính vì vậy, việc tập trung xây dựng và phát triển khoa Kỹ thuật- Công nghệ là một hướng đi của trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian tới nhằm phát triển và mở rộng qui mô đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung và cho Hà Tĩnh nói riêng. Để làm được việc đó thì song song với việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên thì việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đặc biệt là hệ thống các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành là một việc hết sức cần thiết và cấp bách.

 

Đứng trước nhu cầu đó, Trường Đại học Hà Tĩnh giao cho Khoa Kỹ thuật-Công nghệ lập đề án mở phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành phục vụ công tác đào tạo tại Cơ sở mới.

Đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua  rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được gắn lý thuyết với thực hành không những cho sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng mà Nhà trường hiện nay đang trực tiếp đào tạo, còn hướng tới đào tạo các ngành kỹ thuật khác đang liên kết như Kỹ thuật điện-điện tử, Cơ khí cũng như các ngành kỹ thuật khác trong tương lai.

Trước mắt để phục vụ công tác đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị để mở một số Phòng thí nghiệm và Cơ sở thực hành như: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và sức bền vật liệu, Phòng thực hành trắc địa đại cương, Phòng thực hành địa chất công trình, Phòng thí nghiệm cơ học đất, Xưởng thực tập công nhân, Phòng thí nghiệm và Kiểm định công trình.

Hiện tại, khoa đang tích cực triển khai đề án và trình nhà trường phê duyệt.