^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây sẽ viết tắt HT QLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2014 và thay thế hai quyết định: 1. Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 về việc áp dụng HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, 2. Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

Theo quan điểm tác giả bài viết, có một số điểm mới có liên quan đến gia đoạn công tác xây dựng HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 như sau:

1. Ở điều 3 (điểm mới): Các yêu cầu đối với việc xây dựng và áp dụng HT QLCL, trong đó đề cập rõ: phải xây dựng và áp dụng HT QLCL đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HT QLCL; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng HT QLCL.

2. Ở điều 5 (điểm mới):Mô hình khung của HT QLCL

- Mô hình khung của HT QLCL bao gồm: Hệ thống văn bản mẫu, hướng dẫn xác định danh mục các thủ tục hành chính (nếu có) và quy trình xử lý công việc mẫu trong cơ quan.

- Các bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và công bố mô hình khung Hệ thống QLCL cho các cơ quan được tổ chức theo Hệ thống ngành dọc.

- Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và công bố mô hình khung HT QLCL cho các cơ quan tại các địa phương.

- Mô hình khung HT QLCL đã công bố trước đây không trái với các quy định tại Quyết định này được tiếp tục thi hành.

3. Quyết định mới này còn yêu cầu cao hơn đối với tổ chức tư vấn, cần ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 7 trong đó lưu ý phải có thâm niên 03 năm trở  lên (trước đây chỉ cần 02 chuyên gia đáp ứng và không yêu cầu thâm niên).

4. Quyết định mới này cũng yêu cầu cao hơn đối với tổ chức chứng nhận, cần ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 8 trong đó lưu ý phải có thâm niên 05 năm trở  lên (trước đây tổ chức chứng nhận chỉ cần 02 chuyên gia đáp ứng và không yêu cầu thâm niên).

5. Quyết định mới này có kèm theo 02 phụ lục: Mẫu Quyết định công bố HT QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và bản công bố; Mẫu báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng HT QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong quá trình xây dựng HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 06/2014, thời điểm mà quyết định này đã có hiệu lực, do đó, theo chúng tôi, mỗi cán bộ, giảng viên chúng ta cần thiết phải đọc, hiểu rõ quyết định này để khi áp dụng sẽ phù hợp ngay với quyết định mới này mà không cần phải điều chỉnh nhiều gây tốn kém cả thời gian, sức lực và cả kinh phí…

Link tải văn bản:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=172718