Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thông qua rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên ngành xây dựng được gắn lý thuyết với thực hành, Trường Đại học Hà Tĩnh ký với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh hợp đồng số 320/HĐ ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm phục vụ học phần Vật liệu xây dựng.

Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên ở Hà Tĩnh mà Khoa Kỹ thuật - Công nghệ lựa chọn và tư vấn cho Nhà trường ký hợp đồng để sinh viên thực hành, thưc tập nhằm hoàn thành các nội dung, chương trình học tập của sinh viên ngành xây dựng.

Trên cơ sở hợp đồng này, sinh viên ngành xây dựng có thể thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, địa chỉ Số 39 - Đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh.


t4 thuy1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hà Tĩnh

Năm học 2015-2016, nhằm hoàn thành chương trình học tập của học phần Vật liệu xây dựng, lý thuyết đi đôi với thực hành, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức cho sinh viên lớp K7 Kỹ sư xây dựng thí nghiệm tại Trung tâm trong thời gian 3 tuần từ 14 tháng 3 đến 01 tháng 4 năm 2016. Đây là năm thứ hai khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức cho sinh viên đi thực hành thí nghiệm tại Trung tâm.

t4 thuy2

Nhóm sinh viên chụp ảnh lưu niệm trước Trung tâm

Để hoàn thành chương trình thí nghiệm vật liệu xây dựng, sinh viên đã thực hiện 5 bài thí nghiệm, cụ thể: Các chỉ tiêu vật lý cơ bản của vật liệu; Gạch ngói, đát sét nung; Xi măng Pooclăng; Cốt liệu cho bê tông xi măng; Hỗn hợp bê tông nặng.

Chương trình thí nghiệm giúp sinh viên trong việc xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật, đánh giá chính xác được chất lượng của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng…

Một số hình ảnh về sinh viên lớp K7 Kỹ sư xây dựng đang tiến hành công tác thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ ở Trung tâm:

t4 thuy 3

Hướng dẫn chung của cán bộ Trung tâm trước mỗi bài thí nghiệm

t4 thuy4

Nhóm sinh viên đang tiến hành làm thí nghiệm

t4 thuy5

Nhóm sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ Trung tâm