^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

                                                           

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                    Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHẦN THI CÔNG

 

I. PHẦN THUYẾT MINH (Trình bày khoảng 60 trang)

1. Công tác chuẩn bị thi công

            - Giới thiệu về công trình

            - Các bước chuẩn bị thi công công trình

2. Lập biện pháp thi công phần Ngầm

- Lập biện pháp thi công phần đào đất (Kỹ thuật thi công; chọn máy thi công; vận chuyện đất; công tác trắc đạc, định vị...)

- Lập biện pháp thi công phần móng (Bao gồm cả kỹ thuật thi công phần cọc, đài móng, giằng móng, lấp đất…)

3. Lập biện pháp thi công phần thân

- Lập biện pháp thi công 1 tầng điển hình tùy theo công trình có thể thi công theo biện pháp thi công đổ bê tông toàn khối hoặc lắp ghép (Bao gồm biện pháp thi công cốt pha; cốt thép, bê tông cho cấu kiện cột, dầm, sàn đối với công trình bê tông toàn khối (Lập biện pháp lắp ghép các cấu kiện của 1 tầng đối với công trình lắp ghép..)

4. Lập tiến độ thi công (Phần ngầm hoặc phần thân hoặc phần hoàn thiện)

Giáo viên hướng dẫn giao cho sinh viên 1 trong 3 lựa chọn sau:

- Lập tiến độ phần ngầm và 3 tầng của phần thân (tầng 1,2,3)

- Lập tiến độ phần thân

- Lập tiến độ phần hoàn thiện

(Nếu giáo viên hướng dẫn thấy sinh viên có năng lực có thể giao cho lập tiến độ toàn bộ công trình).

5. Thiết kế tổng mặt bằng

 - Sinh viên thiết kế tổng mặt bằng của phần ngầm, phần thân hoặc phần hoàn thiện.

II. PHẦN BẢN VẼ

  • Thi công phần ngầm: 01- 02 bản vẽ A1
  • Thi công phần thân: 01 bản vẽ A1
  • Tiến độ thi công: 01 bản vẽ A1
  • Thiết kế tổng mặt bằng: 01 bản vẽ A1.

III. THỜI GIAN HƯỚNG DẪN

  • Thông qua lần 1: Giao nhiệm vụ và phổ biến nội quy
  • Thông qua lần 2: Thông phần ngầm
  • Thông qua lần 3: Thông phần thân
  • Thông qua lần 4: Thông phần lập tiến độ
  • Thông qua lần 5: Thông phần thiết kế tổng mặt bằng
  • Thông qua lần 6: Hoàn thiện phần thi công

IV. GHI CHÚ

- Trước khi sinh viên nhận phần thi công yêu cầu sinh viên hoàn thành xong phần kết cấu (Có thuyết minh và bản vẽ A3 phần kết cấu có chữ ký giáo viên hướng dẫn phần kết cấu).

- Sinh viên đi thông đồ án có sổ ghi chép lại các buổi thông, khi thông đồ án phải có thuyết minh và bản vẽ để thông.

- Sinh viên bỏ thông 02 buổi sẽ không được bảo vệ đồ án.

- Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đồ án, sau 02 ngày kể từ ngày hết thời gian làm phần kết cấu, sinh viên không đến nhận nhiệm vụ phần thi công sẽ không được giao nhiệm vụ nữa. Các giáo viên hướng dẫn lập danh sách và gửi cho Bộ môn.

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

TS. Nguyễn Sỹ Minh