^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ngày 6 tháng 2 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Hà Tĩnh đào tạo sinh viên hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng - ngành kỹ thuật đầu tiên được thành lập tại Trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Khu vực miền Trung nói chung trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình xây dựng.

Thực hiện việc đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, ngày 19 tháng 7 năm 2013, Bộ môn Xây dựng trực thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 1166/QĐ-TĐHHT của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh và TS. Nguyễn Sỹ Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn. Đây là một dấu ấn trong sự trưởng thành của Khoa.

Bộ môn Xây dựng có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình xây dựng cho địa phương và cho xã hội;

- Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo: Kỹ thuật công trình xây dựng;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực xây dựng;

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo mới thuộc chức năng quản lý để đề xuất với Khoa, nhà trường, đáp ứng yêu cầu mở thêm các ngành đào tạo mới;

- Tham mưu và đề xuất với Ban Chủ nhiệm khoa về nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo mà Bộ môn đảm nhận;

- Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.