TT Họ và tên Chức vụ công tác NV trong Hội đồng
1. TS. Nguyễn Sỹ Minh Trưởng khoa Chủ tịch Hội đồng
2. ThS. Phan Thị Gấm Giảng viên UV trực, Thư ký
3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Thắng Giảng viên cao cấp Thành viên
4. ThS. Trần Thị Thiều Hoa Phó Trưởng khoa Thành viên
5. ThS. Trần Thị Hương TBM thuộc Khoa Thành viên
6. ThS. Nguyễn Đức Sử TBM thuộc Khoa Thành viên
7. ThS. Ngô Thị Kiều Hằng Giảng viên Thành viên
8. ThS. Trần Ngọc Tuyến Giảng viên Thành viên
9. ThS. Nguyễn Thái Nam Giảng viên Thành viên